Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:48

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:48 KTHD

vùng đất này kéo dài từ A-rô-e, bên bờ Khe Ạt-nôn, cho đến Núi Si-ri-ôn, còn gọi là Núi Hẹt-môn
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ