Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:4

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:4 KTHD

Còn ai trung thành với Chúa Hằng Hữu thì được sống cho đến hôm nay.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ