Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:23

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:23 KTHD

Vậy, phải thận trọng, không được quên giao ước Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của anh em, đã kết với anh em. Đừng làm tượng thờ dưới bất kỳ hình thức nào, vì Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của anh em đã cấm ngặt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ