Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:17

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:17 KTHD

hay thú vật trên đất, chim chóc trên trời
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ