Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:16

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:16 KTHD

Nên đừng hành động một cách bại hoại mà làm tượng thờ theo bất kỳ hình dáng nào, dù là hình dáng đàn ông, đàn bà
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ