Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:1

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:1 KTHD

“Hỡi anh em! Bây giờ xin lắng tai nghe kỹ và tuân hành những luật lệ tôi công bố. Nhờ vậy, dân ta mới mong sống còn, để đi chiếm vùng đất Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời của cha ông chúng ta ban cho.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ