Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:4

Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:4 KTHD

Chúa Hằng Hữu phán bảo ông: “Đây chính là đất Ta hứa cho con cháu Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. Ta đã cho con xem, nhưng con sẽ không được vào đất ấy.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ