Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:3

Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:3 KTHD

vùng Nê-ghép và miền đồng bằng, Thung lũng Giê-ri-cô—thành Cây Chà Là—và cuối cùng là Xoa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ