Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:1

Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:1 KTHD

Từ đồng bằng Mô-áp, Môi-se leo lên Đỉnh Phích-ga của Núi Nê-bô, đối diện Giê-ri-cô. Chúa Hằng Hữu chỉ cho ông xem toàn miền đất hứa, từ Ga-la-át cho đến đất của Đan
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ