Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:6

Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:6 KTHD

Bất cứ anh em đi đến đâu hay làm việc gì cũng sẽ được phước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnPhục Truyền Luật Lệ Ký 28:6