Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:21

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:21 KTHD

Nếu anh em thắc mắc: ‘Làm sao biết được lời nào của tiên tri nói không phải là lời của Chúa Hằng Hữu?’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ