Đa-ni-ên 8:4

Đa-ni-ên 8:4 KTHD

Con chiên xông về hướng tây, hướng bắc và hướng nam và chiến thắng tất cả các loài thú, không ai giải cứu nổi các con mồi của nó. Nó muốn làm gì tùy ý và trở nên lớn mạnh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ