Đa-ni-ên 8:27

Đa-ni-ên 8:27 KTHD

Bấy giờ, tôi ngất xỉu và đau ốm lâu ngày. Khi đã bình phục, tôi tiếp tục lo việc nước. Tôi ngạc nhiên vì khải tượng đó nhưng không hiểu rõ ý nghĩa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ