Đa-ni-ên 7:8

Đa-ni-ên 7:8 KTHD

Tôi đang tìm hiểu về mười sừng ấy, bỗng thấy một sừng nhỏ mọc lên giữa các sừng kia, và ba sừng cũ bị nhổ bật tận gốc trước mặt sừng nhỏ này. Sừng nhỏ có nhiều mắt như mắt người và có cái miệng nói những lời khoe khoang ngạo mạn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ