Đa-ni-ên 7:21

Đa-ni-ên 7:21 KTHD

Tôi quan sát và thấy chiếc sừng nhỏ tranh đấu với các thánh đồ và chiến thắng
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ