Đa-ni-ên 7:20

Đa-ni-ên 7:20 KTHD

Tôi cũng hỏi ý nghĩa mười sừng trên đầu con thú, và chiếc sừng mọc lên sau đã nhổ bật ba sừng cũ, tức là chiếc sừng có nhiều mắt và có những lời khoe khoang, hỗn xược—chiếc sừng này lớn mạnh vượt hẳn các sừng kia.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ