A-mốt 1:14

A-mốt 1:14 KTHD

Vì thế, Ta sẽ giáng lửa trên các tường thành Ráp-ba, và các chiến lũy sẽ bị tiêu diệt. Quân thù sẽ đến giữa tiếng hò hét xung phong, như một trận gió lốc giữa ngày bão lớn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ