Công Vụ Các Sứ Đồ 10:8

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:8 KTHD

Ông thuật cho họ nghe khải tượng rồi sai đi Gia-pha.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnCông Vụ Các Sứ Đồ 10:8