Công Vụ Các Sứ Đồ 1:23

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:23 KTHD

Các môn đệ đề cử hai người là Giô-sép, tức là Ba-sa-ba (cũng gọi là Giúc-tu) và Ma-thia.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnCông Vụ Các Sứ Đồ 1:23