Công Vụ Các Sứ Đồ 1:17

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:17 KTHD

Giu-đa vốn thuộc hàng ngũ chúng ta, dự phần phục vụ với chúng ta.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnCông Vụ Các Sứ Đồ 1:17