2 Ti-mô-thê 4:10

2 Ti-mô-thê 4:10 KTHD

vì Đê-ma ham mê đời này, bỏ ta đi Tê-sa-lô-ni-ca rồi. Cơ-ra-sen qua xứ Ga-la-ti và Tích lên phục vụ tại Nam tư.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ