2 Ti-mô-thê 3:10

2 Ti-mô-thê 3:10 KTHD

Riêng phần con, con đã theo sát lời dạy, nếp sống, chí hướng, đức tin, chịu đựng, yêu thương, kiên nhẫn
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ