2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9 KTHD

Họ sẽ bị hình phạt đời đời trong địa ngục, vĩnh viễn xa cách mặt Chúa, không còn thấy vinh quang và quyền năng Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ