2 Sa-mu-ên 12:14

2 Sa-mu-ên 12:14 KTHD

Tuy nhiên, vì vua đã tạo cơ hội cho kẻ thù xúc phạm Danh Chúa, nên đứa bé vừa sinh phải chết.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ