2 Phi-e-rơ 3:5

2 Phi-e-rơ 3:5 KTHD

Họ cố tình quên đi sự thật từ xưa, Đức Chúa Trời dùng lời Ngài sáng tạo vũ trụ; đất ra từ nước và nước bao bọc nó.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ