2 Phi-e-rơ 3:4

2 Phi-e-rơ 3:4 KTHD

Họ mỉa mai: “Chúa Giê-xu hứa Ngài sẽ tái lâm phải không? Vậy Ngài ở đâu chưa thấy đến? Ngài chẳng bao giờ trở lại, vì từ khi có trời đất, mọi sự đều y nguyên, chẳng có gì thay đổi!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ