2 Phi-e-rơ 3:18

2 Phi-e-rơ 3:18 KTHD

Nhưng anh chị em hãy tăng trưởng trong ơn phước Chúa và học biết nhiều hơn về Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Cứu Rỗi chúng ta. Cầu xin vinh quang quy về Chúa hiện nay và suốt cả cõi đời đời! A-men.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ