2 Phi-e-rơ 3:16

2 Phi-e-rơ 3:16 KTHD

cũng đã nhắc trong nhiều bức thư. Nhưng lời giải luận của ông có mấy phần khó hiểu, nên những người dốt nát, không vững vàng đã xuyên tạc, như họ thường giải thích sai các sách Thánh Kinh khác. Và kết quả là họ đã chuốc lấy sự hủy diệt cho mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ