2 Phi-e-rơ 3:15

2 Phi-e-rơ 3:15 KTHD

Cũng hãy nhớ Chúa còn nhẫn nại chờ đợi vì Ngài muốn chúng ta có thì giờ mang thông điệp cứu rỗi đến cho người khác. Đây là những điều mà Phao-lô, người anh thân yêu và thông thái của chúng ta
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ