2 Phi-e-rơ 3:14

2 Phi-e-rơ 3:14 KTHD

Anh chị em thân yêu, trong khi chờ đợi các việc đó xảy ra, hãy chuyên tâm sống thánh thiện, ăn ở hòa thuận với mọi người, để Chúa vui lòng khi Ngài trở lại.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ