2 Phi-e-rơ 3:12

2 Phi-e-rơ 3:12 KTHD

Anh chị em nên trông chờ ngày của Chúa và mong sao cho ngày ấy mau tới. Ngày ấy, các tầng trời bị bốc cháy tiêu tan, các thiên thể tan chảy trong lửa hừng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ