2 Phi-e-rơ 3:11

2 Phi-e-rơ 3:11 KTHD

Vì mọi vật quanh mình rồi sẽ tiêu tan, chúng ta càng nên sống cuộc đời thánh thiện, đạo đức!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ