2 Phi-e-rơ 3:10

2 Phi-e-rơ 3:10 KTHD

Ngày của Chúa chắc chắn đến, nhưng thình lình như kẻ trộm. Vào ngày đó, các tầng trời sẽ vang rầm biến mất, các thiên thể sẽ tiêu tan trong lửa hừng, địa cầu và mọi công trình trên đó đều bị thiêu hủy cả.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ