2 Các Vua 2:22

2 Các Vua 2:22 KTHD

Và từ đó đến nay, nước hóa lành như lời Ê-li-sê đã nói.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ