2 Cô-rinh-tô 7:15

2 Cô-rinh-tô 7:15 KTHD

Tích yêu mến anh chị em vô cùng và không quên lòng vâng phục, cách tiếp đãi và lòng tôn kính của anh chị em khi tiếp đón Tích.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ