2 Cô-rinh-tô 1:3

2 Cô-rinh-tô 1:3 KTHD

Trước hết tôi xin ngợi tôn Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta, Chúa Cứu Thế Giê-xu; Ngài là Cha từ ái và là nguồn an ủi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

2 Cô-rinh-tô 1:3

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đến2 Cô-rinh-tô 1:3