2 Cô-rinh-tô 1:2

2 Cô-rinh-tô 1:2 KTHD

Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn phước và bình an cho anh chị em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đến2 Cô-rinh-tô 1:2