2 Sử Ký 5:7

2 Sử Ký 5:7 KTHD

Thầy tế lễ đem Hòm Giao Ước của Chúa Hằng Hữu đặt vào giữa Đền Thờ, gọi là Nơi Chí Thánh, dưới cánh các chê-ru-bim.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ