2 Sử Ký 5:14

2 Sử Ký 5:14 KTHD

Các thầy tế lễ không thể tiếp tục phục vụ trong Đền Thờ được, vì vinh quang của Chúa Hằng Hữu đầy dẫy trên Đền Thờ của Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ