2 Sử Ký 4:15

2 Sử Ký 4:15 KTHD

hồ bằng đồng và mười hai con bò bên dưới
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ