2 Sử Ký 3:5

2 Sử Ký 3:5 KTHD

Ông đóng ván cho phòng chính của Đền Thờ làm bằng gỗ bá hương, bọc vàng có chạm hình nổi cây chà là và dây xích.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ