2 Sử Ký 16:9

2 Sử Ký 16:9 KTHD

Vì mắt Chúa Hằng Hữu nhìn qua nhìn lại khắp thế giới, sẵn sàng bày tỏ quyền lực vô song của Ngài cho những người giữ lòng trung thành với Ngài. Trong việc này vua hành động thật dại dột! Từ nay vua sẽ phải lâm vào nhiều cuộc chiến tranh!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ