2 Sử Ký 16:8

2 Sử Ký 16:8 KTHD

Vua không nhớ quân đội Ê-thi-ô-pi và quân đội Ly-bi hùng cường và đông đảo với chiến xa và kỵ binh nhiều và mạnh sao? Khi vua nương nhờ Chúa Hằng Hữu, Ngài liền nạp chúng vào tay vua.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ