2 Sử Ký 16:5

2 Sử Ký 16:5 KTHD

Được tin dữ ấy, Ba-ê-sa liền ngưng ngay công tác xây đồn lũy Ra-ma và ngưng tất cả công việc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ