2 Sử Ký 16:4

2 Sử Ký 16:4 KTHD

Bên Ha-đát chấp thuận đề nghị của Vua A-sa, và ra lệnh cho các tướng chỉ huy đem quân tấn công vào đất Ít-ra-ên, chiếm đóng các thành Y-giôn, Đan, A-bên Ma-im, và các thành dùng làm kho tàng trong xứ Nép-ta-li.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ