2 Sử Ký 16:3

2 Sử Ký 16:3 KTHD

“Hai nước chúng ta hãy lập giao ước với nhau như cha ông và cha tôi đã làm. Đây, tôi xin gửi tặng nhà vua bạc vàng. Vậy xin bãi bỏ minh ước với Ba-ê-sa, vua Ít-ra-ên, để ông ấy rút quân khỏi đất nước tôi!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ