2 Sử Ký 16:14

2 Sử Ký 16:14 KTHD

Người ta chôn cất vua trong lăng tẩm phần mộ vua đã xây cất cho mình trong Thành Đa-vít. Trước khi an táng, người ta đặt linh cửu vua trên giường phủ đầy hương liệu với hương thảo và nhiều loại dầu thơm, đốt nhiều hương liệu trong một buổi lễ rất long trọng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ