2 Sử Ký 16:13

2 Sử Ký 16:13 KTHD

A-sa qua đời vào năm thứ bốn mươi mốt đời trị vì.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ