2 Sử Ký 16:12

2 Sử Ký 16:12 KTHD

A-sa bị đau chân trầm trọng vào năm thứ ba mươi chín cầm quyền. Trong cơn bệnh tật, A-sa không tìm kiếm Chúa Hằng Hữu, mà nhờ các y sĩ cứu chữa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ