2 Sử Ký 16:11

2 Sử Ký 16:11 KTHD

Tất cả các sự kiện trị vì của A-sa từ đầu đến cuối đều được ghi vào Sách Các Vua Giu-đa và Ít-ra-ên.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ